Artikel

Waterschaarste, bodemstructuur en groenbemesting?

waterschaarste
Waterschaarste, bodemstructuur en groenbemesting?

In de provincie Zeeland treft men bijzondere maatregelen om aan de beregeningswensen te kunnen voldoen van akkerbouwers. Door verzilting in kwelwater is er een tekort aan zoetwater. Zoet water wordt nu per schip aangevoerd. Een regionale mestverwerker zorgt vervolgens voor het vervoer van het zoetwater, vanuit de haven naar bouwland. De kosten voor het water? 2,75 euro per 1000 liter water (1 kubieke meter). Een klein rekensommetje leert dat er 250 kubieke meter water nodig is om 1 hectare land te beregenen met 25 mm water. Ofwel, 687,50 euro per hectare. En daarin zijn de transportkosten niet eens meegenomen. “Het water wordt duur betaald”, zou een oude wijsheid kunnen zijn.

Gelukkig hebben we in grote delen van ons land niet te maken met zoute kwel. Toch zorgt het uitblijven van regenval voor waterschaarste, al is er op dit moment nog groen licht van de waterschappen om naar wens te beregenen. De agrariër van vandaag dient echter meer en meer watermanager te zijn om een goede oogst te realiseren.

 

Slim waterbeheer met inzet van groenbemesters.

De toenemende droogte in ons land leidt tot een hogere verdamping. Vooral op zandgronden is dit verschijnsel merkbaar. Maar ook op kleigrond heeft de droogte een effect op de structuur van de grond. De meeste akkerbouwers weten uit ervaring dat de bodemstructuur van groot belang is voor een goede oogst. Bodemverdichting, een laag organische stofgehalte en een slechte structuur beperkt de waterbuffering waardoor vocht minder goed beschikbaar is voor de gewassen. De vochtvoorziening vanuit de bodem en de efficiëntie van beregenen is beter bij inzet van groenbemesters. Onze bladrammenas CORDOBA (de nummer 1 uit Nederland), draagt bij aan een goede bodemstructuur en aan een verhoogde organische stof gehalte in de bodem. De vochtvoorziening vanuit de bodem en de efficiëntie van beregenen is beter bij inzet van groenbemesters. Met de juiste groenbemester wordt een ideale basis gelegd voor het volggewas.

Meer informatie over het effect van groenbemesting op bodemverdichting? 

Neem contact op met één van de landbouwkundigen van Vandinter Semo. info@vandintersemo.nl