Nieuws

“Vandinter Semo nieuw lid van BREEDERS TRUST

Breeders trust
Gezamenlijk PERSBERICHT

[English version below]

Scheemda Brussel, 4 juli 2019: Vandinter Semo te Scheemda is per 1 juli 2019 toegetreden als geassocieerd lid van het in Brussel gevestigde Breeders Trust. Vandinter Semo is gespecialiseerd in de productie en wereldwijde handel van met name gras-, mosterd- en bladrammenas zaden en onderschrijft het belang van een eerlijke productie en handel door lid te worden van Breeders Trust.

Breeders Trust is in 2008 opgericht door een zestal Europese aardappelkweekbedrijven om toe te zien op de handhaving van het kwekersrecht en om illegale productie tegen te gaan. In 2012 sloten zich ook een zestal Europese graszaadkweek- en handelsbedrijven aan en werd het werkterrein van Breeders Trust uitgebreid. De gedachte hierachter is dat gezamenlijk krachtiger opgetreden kan worden tegen oneerlijke productie en handelspraktijken van de mondiaal opererende malafide bedrijven welke de gehele sector in diskrediet brengen.

Breeders Trust is regelmatig in het nieuws om inbreuk op het kwekersrecht en illegale productie, handel aan de orde te stellen maar ook om voorlichting te geven over het belang van het gebruik van gecertificeerd uitgangsmateriaal.

Bert-Jan van Dinter, algemeen directeur van Vandinter Semo is blij met de toetreding tot Breeders Trust. Wij investeren veel in ons rassenontwikkelings- & beproevingsonderzoek en hechten daarom ook grote waarde aan bundeling van krachten in de internationale strijd tegen illegale handel. Wij hebben er vertrouwen in dat Breeders Trust onze belangen daarin op een juiste wijze weet te behartigen, aldus de heer Van Dinter.

Ook Corné van Beers, projectmanager van Breeders Trust toont zich verheugd met de komst van Vandinter Semo als ‘Associate grass seeds member. ‘Het is voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn in de strijd tegen illegale activiteiten in de mondiale zadenbusiness. Criminelen stoppen nu eenmaal niet bij de landsgrenzen en met ons internationaal netwerk kunnen we toch zaken voor elkaar krijgen waar individuele bedrijven niet aan toe komen’.

Geert Staring algemeen directeur van Breeders Trust besluit: ‘het is mooi om te zien dat het Nederlandse bedrijf Vandinter Semo zo ambitieus is met haar internationale kweekprogramma hetgeen nog eens onderstreept wordt door het aangaan van het lidmaatschap bij het internationaal opererende Breeders Trust’.

 

Joint PRESS RELEASE

“Vandinter Semo new member of BREEDERS TRUST

Scheemda – Brussels, July 4 2019: Vandinter Semo in Scheemda has joined the Brussels-based Breeders Trust as an associate grass seed member as of July 1 2019. Vandinter Semo is specialised in the production and worldwide trade of mainly grass, mustard and fodder radish seeds and fully endorses the importance of fair production and trade and respecting Plant Breeders’ Rights by becoming a member of Breeders Trust.

Breeders Trust was founded in 2008 by six European potato breeding companies to supervise the enforcement of the Plant Breeders’ Rights and to combat against illegal production. In 2012, six European grass seed breeding and trading companies also joined and the field of activity of Breeders Trust was expanded. The idea behind this is that together the breeders can act more forcefully against unfair production and commercial practices adopted by globally operating rogue companies that discredit the entire sector.

Breeders Trust is regularly in the news to raise the issue of infringement of Plant Breeders’ Rights and illegal production and trade but also to promote the importance of the use of certified propagation material.

Bert-Jan van Dinter, director of Vandinter Semo is pleased with the membership with Breeders Trust. ‘We invest a great deal in developing our varieties and testing research and attach great importance to bundling our strengths in the international fight against illegal trade. We are confident that Breeders Trust will be able to represent our interests in a proper manner’, says Mr van Dinter.

Corné van Beers, project manager of Breeders Trust, is also delighted with the arrival of Vandinter Semo as ‘Associate grass seeds member. ‘It confirms to us that we are doing well in the fight against illegal activities in the global seed business. Criminals simply do not stop at national borders so only with a good international network we can achieve things’.

Geert Staring, general director of Breeders Trust concludes: ‘It is nice to see that the Dutch company Vandinter Semo is so ambitious with its international breeding programme which it emphasises as well by entering into membership with the international operating company Breeders Trust’.